VH TECH - Stredné čistiarne odpadových vôd - VH TECHVH TECH - Stredné čistiarne odpadových vôd - VH TECH

Stredné čistiarne odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôdStredné a veľké čistiarne typu VH a VH-L sú určené pre väčšie objekty ako sú napr. bytové domy, prevádzky, hotely a ďalšie objekty so zodpovedajúcou kapacitou a produkciou odpadovej vody.

Čistiareň môže byť realizovaná v podobe samostatného biologického reaktora alebo v podobe tzv. technologickej čistiacej linky, kde je reaktor doplnený o ďalšie zariadenia (napr. retenčná nádrž, kalojem, dočisťovací stupeň, lapač tukov a pod.).

Každé zariadenie, resp. technologická linka je navrhnutá na základe konkrétnych podmienok, požiadaviek zákazníka a projekčných podkladov.

Možné stupne technologickej linky

* Mechanické predčistenie

- v rámci biologického reaktora je realizované hrablicovým košom
- v rámci technologickej linky môže byť realizované prečerpávacou šachtou, hrablicami, resp. hrablicovým sitom s možnosťou manuálneho alebo strojného stierania

* Biologické čistenie

- tvorí nádrž kompaktného bioreaktora s vostavbou (denitrifikačným, nitrifikačným a separačným priestorom) a aeračnými, recirkulačnými, príp. dočisťovacími systémami a dúchadlovým(i) agregátom(i).

* Terciárne dočistenie

- je možné zvoliť v rámci technologickej linky na základe požiadavky na nadštandardné výstupné parametre. Forma terciárneho dočistenia závisí od požiadavky na výstupné parametre. Zvyčajne je tvorené nádržou s potrebnou technológiou.

* Kalové hospodárstvo

- v rámci technologickej linky má najčastejšie formu zásobníka. V rozšírenom prevedení často dopĺňané o odvodňovač kalu. Odporúča sa voliť minimálne v základnom prevedení.

* Elektromotorická inštalácia

- rozvádzač s ovládacím panelom a napojením strojnotechnologických zariadení biologického reaktora a technologickej linky.

* Automatické riadenie

- môže byť realizované v rôznej forme na základe požiadavky zákazníka. Najčastejšie je zložené z merného žľabu, ultrazvukovej sondy, prevodníkov, kyslíkovej sondy, frekvenčných meničov a pod.

Technické parametre

Základným zariadením čistiarne je zvyčajne aeróbny, resp. anaeróbny biologický reaktor rozdelený vnútornými priečkami na jednotlivé funkčné priestory.
V týchto priestoroch dochádza k postupnému odbúravaniu biologického znečistenia v pritekajúcej odpadovej vode. Biologický reaktor má zvyčajne kruhový alebo obdĺžnikový pôdorys a vyrába sa z materiálov odolných voči splaškovej odpadovej vode (prednostne z polypropylénu).

 

Veľkosť zdroja

(EO)

Parameter

Hodnoty

priem.

max.

priem.

max.

od 50 do 2000

BSK5

30

60

15

30

CHNSK

135

170

65

85

NL

30

60

15

30

od 2001 do 10 000

BSK5

25

40

10

20

CHNSK

120

170

55

80

NL

25

55

10

20

N-NH4

20 / 30

40 / 40

10 / 15

20 / 20

 

ČOV - technologická schéma

Kvalitná čistička odpadových vôd

 

Dodacie podmienky

Dodávka a montáž čistiarní odpadových vôd nad 50 EO sa uskutočňujú na základe podpísania zmluvy o dielo medzi investorom (objednávateľom) a dodávateľom (zhotoviteľom). Garancie, termíny a spôsob realizácie diela ako aj termíny a spôsob úhrady, príp. zabezpečenie spolupôsobenia medzi objednávateľom a zhotoviteľom sú predmetom vzájomnej dohody.

Technologické parametre

Kvalita vyčistenej vody z biologického reaktora zaťažovaného štandardnými odpadovými vodami a so znečistením v zmysle platnej legislatívy je uvedená v tabuľke nižšie. V prípade požiadavky na nižšie limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd, či špecifické požiadavky zákazníka je možné (na základe špecifikácie zákazníka) doplniť biologický reaktor o potrebné zariadenia.

 

Čistiareň typu VH dosahuje vysokú účinnosť čistenia (až 99%), a to pri nízkej spotrebe elektrickej energie.

Mám záujem - pošlite mi ponuku

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov (meno, priezvisko, titul, telefón, e-mail) v informačnom systéme prevádzkovateľa, VH TECH EU, s.r.o., za účelom vypracovania cenovej ponuky na dobu neurčitú.
 • Stredné čistiarne odpadových vôd
 • Stredné čistiarne odpadových vôd
 • Stredné čistiarne odpadových vôd
 • Stredné čistiarne odpadových vôd
 • Stredné čistiarne odpadových vôd

Certifikáty

 • TUV SUD
 • EIC
 • TSU Piešťany
 • TSUS
 • ZÚS
 • VÚV TGM
 • RWTUV

Naše zariadenia môžete nájsť aj u týchto spoločností

 • TESCO
 • Slovnaft
 • ZSE
 • U.S.Steel Services s.r.o.
 • decodom
 • ZMOS
 • SKANSKA
 • HANT
 • CCS
 • SHT TECHNOPOINT
 • TMS-MONTYS
 • region TZB
 • MÝTO SKI CENTRUM
 • Kaštieľ Čerňany
 • PACHO
 • Karpiš
 • GS Eurostone s.r.o.
 • WOLF system
 • HYDROTHERM
 • Termal Bojnice
 • TRW
 • RAS
 • aluprint
 • TEMOGAS
 • OSP a.s.
 • P.I.M.
 • WLP Plus s.r.o.
 • SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
 • PS
 • KOVOTRADE
 • ARIJA
 • GHS line
 • Si.To.Ro. s.r.o.
 • STAVOINDUSTRIA
 • BIOTECO
 • HCC
 • ZP KBZ